IT orsak till skolkrisen

STOCKHOLM (TT)

(ÖC torsdagen 23 november 2000)

Om inte krisen i den svenska skolan får en lösning så finns det risk för att det byggs upp ett parallellt skolsystem där dagens friskolor bara är en början. Docent Inger Enkvist varnar i boken Feltänkt för att dagens övertro på självinlärning och IT fortsätter att leda skolan på fel väg.

Inger Enkvist är docent i spanska och arbetar vid Lunds universitet. Hennes bok handlar inte om lärarlöner eller om lärarnas och elevernas psykosociala arbetsmiljö. Den är snarare ett försök till kritisk granskning av de pedagogiker och ideologier som lett fram till dagens svenska skola.

Hur har skolan kunnat bli ett krisområde efter att under lång tid varit en av Sveriges stoltheter? Det är den genomgående frågan i boken.Enligt författaren finns det i dag tre trender som styr skolan: autonomi (självständighet), postmodernism och IT.

Från vuxenvärlden
Det grundläggande felet är att skolan i dag låter barnen styra över sin utbildning, hävdar hon. Eleverna skall i stor utsträckning själva hitta kunskapen och bedöma den.
- Men det är taget från vuxenvärlden. Förebilden är en självständig vuxen med baskunskaper och ett fungerande socialt liv. Det passar inte barn, sade Inger Enkvist när hennes bok på onsdagen debatterades på Studieförbundet näringsliv och samhälle (SNS) i Stockholm.

Lärarens auktoritativa roll som kunskapsförmedlare har inom den svenska skolan hamnat på kollisionskurs med ett diffust demokratibegrepp, vilket resulterat i att lärarnas kunskaper nedvärderats.Hon kritiserar också dagens övertro på IT. Även på det området utgår skolan i dag från de vuxnas kunskaper och behov när den utformar utbildningen för barn. Resurserna som går till IT är också för stora, hävdar hon.

Förvaringsplats
Inger Enkvist skisserar ett antal framtidsscenarier för skolan om inget görs de närmaste åren. Grundskolan blir en plats för förvaring av barn och kommer allt mer att ledas av förskollärare och fritidspedagoger.Det blir mer "aktiviteter" istället för inlärning. När kvalitén fortsätter att sjunka ökar de ungas förakt för skolan och frånvaron stiger.Enkvist påpekar också att friskolesystemet kan komma att byggas ut i snabb takt tills Sverige har två parallella skolsystem - precis det som skolreformerna de senaste 30 åren velat förhindra.Sist i boken presenterar hon en rad förslag till förändringar. Inger Enkvist vill bland annat ha en linjeindelning redan på högstadiet, betyg med fler steg och miniminivåer för att få flytta upp till varje högre stadium.

Lägga ner högskolor
Hon vill riva upp kommunaliseringen av skolan eller åtminstone minska det kommunala inflytandet. Lärarhögskolorna måste förändras så totalt att man lika gärna kan lägga ner dem och börja om från början.

Under debatten på SNS fick hon stöd för sin bild av svenska skolan av bland andra förra skolministern Beatrice Ask (m), Susanna Popova, chefredaktör på tidskriften Moderna Tider och åtminstone delvis av Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund.

Den ende som ansåg krisbilden felaktig var Mats Ekholm generaldirektör för Skolverket:
- Lärarna kommer till jobbet varje dag. Eleverna kommer till jobbet varje dag. Var ligger krisen?

BJÖRN EWENFELDT